Cân nhắc điều gì quan trọng nhất đối với bạn

Sử dụng các bảng dưới đây để tìm hiểu xem quyết định có chích vắc-xin hay không, có thể ảnh hưởng đến con và gia đình của bạn thế nào. Xóa những câu không quan trọng đối với bạn bằng cách nhấp vào "X". Bạn cũng có thể thêm lý do riêng của mình vào ô trống ở cuối mỗi cột.

Questions Thực sự Quan trọng Đối với Tôi Phần nào Quan trọng Đối với Tôi Không quan trọng đối với tôi

Questions Thực sự Quan trọng Đối với Tôi Phần nào Quan trọng Đối với Tôi Không quan trọng đối với tôi