Cân nhắc điều gì quan trọng nhất đối với bạn

Sử dụng các bảng dưới đây để suy nghĩ về những ưu điểm và nhược điểm của quyết định của bạn. Xóa những câu không quan trọng đối với bạn bằng cách nhấp vào "X". Bạn cũng có thể thêm lý do riêng của mình vào ô trống ở cuối mỗi cột.